Impresum

Oferent
REG Business Law Firm – REG Kancelaria Adwokacka
RA Ivo Reginka
Internationales Handelszentrum
Friedrichstrasse 95
10117 Berlin, Niemcy

Kontakt
Tel.: + 49 30 23 94 62 20
Fax: + 49 30 23 94 62 22
E-Mail: info@reg-law.de

Uwagi prawne

1. Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje umieszczone na tej stronie internetowej powstały z należytą starannością. Oferent nie ponosi jednakże odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych treści. Użycie informacji zawartych na tej stronie internetowej następuje na ryzyko użytkownika. Treści oznaczone imiennie oddają opinie ich autorów a nie oferenta. Poprzez użycie tej strony internetowej nie powstaje żaden stosunek umowny.

2. Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera ewentualne odesłania do innych stron internetowych (Linki zewnętrzne). Te strony podlegają odpowiedzialności użytkownika. Przy pierwszym połączeniu z linkami zewnętrznymi oferent sprawdził ich treść pod kątem naruszeń prawa. W tym momencie nie zauważono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt tych stron i ich zawartość. Wskazanie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent uznaje za własne ich treść i odesłania. Stała kontrola tych linków przez oferenta nie jest możliwa bez wskazania konkretnych naruszeń prawa. W przypadku wystąpienia naruszenia prawa linki zewnętrzne zostaną jednakże usunięte.

3. Prawa autorskie
Treści udostępnione na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedopuszczone według niemieckiego prawa autorskiego wymaga uprzedniej, pisemnej zgody oferenta bądź innego posiadacza prawa. W szczególności odnosi się to do powielania, przetwarzania, tłumaczenia lub przechowywania, odtwarzania poszczególnych treści w bankach danych i innych elektronicznych mediach oraz systemach. Treści i prawa osób trzecich zostały oznaczone. Niedozwolone powielanie i dalsze udostępnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedopuszczalne i podlega karze. Natomiast kopiowanie i pobieranie dla celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnych jest dozwolone.

Przedstawienie tej strony internetowej na obcych portalach jest możliwe tylko za pisemną zgodą.

4. Ochrona danych
Informacje o odwiedzinach na stronie internetowej oferenta mogą zostać zachowane (data, godzina, oglądana strona). Informacje te nie należą do danych osobowych podlegających ochronie i są anonimowe. Dane te będą używane wyłącznie do celów statystycznych, nie będą udostępniane osobom trzecim.

Oferent pragnie stanowczo podkreślić, że przekazywanie danych w internecie (np. za pomocą komunikatorów lub drogą mailową) może nie być wolne od luk w systemie ochrony oraz dostatecznie chronione od dostępu osób trzecich.

Użycie danych kontaktowych do celów reklamowych nie jest dozwolone, chyba że oferent udzielił uprzednio pisemnej zgody lub strony pozostają w stosunkach handlowych. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej nie wyrażają zgody na użycie ich danych osobowych dla celów komercyjnych oraz na ich dalsze udostępnianie.

5. Szczególne warunki korzystania

Jeżeli warunki używania tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych pod numerami 1-4, zostało to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu.
W takim przypadku obowiązują te szczególne warunki korzystania.