Импресум

Оферент
REG Адвокатска кантора Регинка
RA Иво Регинка
Международен Търговски Център
Фридрихштрассе 95
10117 Берлин
Германия

Контакт
Тел.: + 49 30 23 94 62 20
Факс: + 49 30 23 94 62 22
електронна поща: info@reg-law.de

Правни указания
1. Ограничение на отговорност
Информацията на настоящата веб-страница е подготвена с максимално стараене. Въпреки това оферентът не поема каквато и да би било гаранция относно коректност, пълнота и актуалност на предоставените информации. Ползвача използва информацията на веб-страницата на свой собствен риск. Материалите с указание на имена на автор отразяват мнението на съответният автор, а не мнението на оферента. Исползването на веб-страницата на оферента не създава каквито и да би били договорни отношения между ползвателя и оферентът.

2. Външни линкови
Настоящата веб-страница може да съдържа линкови към веб-сайтови на трети лица («външни линкови»). За дадените веб-сайтови отговарят тяхните собственици. При първото създаване на линк от настоящата веб-страница към външни сайтови оферентът провери законноста на тяхните съдържания. Към това време не съдържаха никакви правни нарушения. На актуалното и бъдещно оформяне и съдържание на веб-сайтовите, с които са създадени линкови от настоящата веб-страница, оферентът няма никакво влияние. Наличието на линк от настоящата веб-страница към външни сайтови не означава, че оферентът си присвоява съдържаните данни на тези сайтови. Оферентът не счита за съразмерно нуждно да усъществи постоянен контрол на линковите към външни сайтови без наличия на някакви конкретни указания относно тяхни незаконни съдържания. При получаване на сведения за някакви правонарушения линковите към незаконни външни сайтови ще бъдът незабавно прекратени.

3. Защита на авторски права
Съдържанието на настоящата веб-страница подлежи на немското авторско право. Всякакво исползване на информация от настоящата веб-страница, не разрешено от немското авторско право, е само допустимо с предварително писмено съгласие на оферента или соответното лице праводержател. Това особено се отнася за копиране, обработване, превод, съхраняване, модификации и предаване на съдържана на веб-страницата информация в бази за данни или други електронни средства за масова информация или системи. Материали и права на трети лица са указани по съответен начин. Нелегално копиране или предаване на отделни или всички материали от настоящата веб-страница е забранено и подлежи на преследване по законен ред. Разрешава се исключително копиране и захраняване на данни за лично и некоммерциално ползване.
Исползване за визуално оформление на настоящата веб-страница на други веб-сайтови се разрешава само с предварително писмено разрешение.

4. Защита на данни
При посещения на веб-страницата оферентът може да събира информация за нейните посетители (н.пр. дата, време, посетени страници). Тези данни не съдържат лични информации, а се събират в анонимна форма и се исползват исключително за статистически цели. Предаване на такива данни на трети лица за комерциални или некомерциални цели не се допуска.
Оферентът подчертава, че при предаване на данни по интернет (н.пр. при комуникация по електронна поща) могът да възникнът проблеми със сигурноста и не може да бъде гарантирана тяхната пълна защита срещу достъп към тях от трети лица.
Използването на лични информации на оферента за рекламни цели не се разрешава и е крайно нежелано. За това е нуждно предварително писмено съгласие от оферента или да съществуват с него вече бизнес отношения. Оферентът и всички лица, чиито имена се съдържат на настоящата веб-страница, заявяват чрез това, че са категорически несъгласни с каквото и да би било комерциално използване и предаване на техните лични данни.

5. Особени условия за ползване
Ако действуват особени условия за ползване на настоящата веб-страница в отделни случаи, и те се различават от условията, споменати горе под т. 1.-4., те трябва да бъдат отразени на съответното място.
В такъв случай действуват особените условия за ползване.